Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

A.1 Managementul proiectului, achiziţii şi audit – se vor desfăşura pe întreaga perioada de implementare a proiectului, respectiv:

 • Management de proiect, raportarea şi coordonarea generală;
 • Achiziţii şi audit.

A.2 Informare şi publicitate – asigură vizibilitatea proiectului prin comunicarea informaţiilor legate de obiectivele şi activităţile proiectului, precum şi progresul şi rezultatele obţinute. Este realizată pe întreg parcursul proiectului, adresându-se publicului larg, autorităţilor publice locale şi organizaţiilor publice şi private interesate de temele proiectului.

 • Organizarea conferinţelor de lansare şi încheiere a proiectului;
 • Realizarea materialelor promoţionale şi de informare şi diseminarea acestora;
 • Crearea şi întreţinerea unui website interactiv al proiectului;
 • Redactarea şi diseminarea comunicatelor de presă;
 • Crearea şi transmiterea unui spot TV.

A.3 Analiza nevoilor de instruire – activitate premergatoare şi totodată centrală pentru abordarea personalizată şi eficacitatea proiectului. Se realizează în doua etape: prima vizează temele legate de managementul organizaţional şi al performanţei şi de gestionare a achiziţiilor publice, iar a doua vizează în mod mai aprofundat analiza nevoilor de instruire legate de comunicarea cu grupurile ţintă. Prima etapă este premergatoare organizării cursurilor de manager de proiect şi achiziţii publice, în vreme ce a doua, care include organizarea unor focus grupuri la nivel judeţean, precede organizarea cursurilor pe temele legate de comunicarea cu grupurile ţintă şi livrarea serviciilor de ocupare. Ambele etape sunt utilizate pentru îndrumarea formatorilor în ceea ce priveşte conţinuturile de aprofundat în cadrul instruirii, precum şi pentru organizarea vizitelor de studiu.

 • Pregatirea chestionarului de evaluare a nevoilor de instruire şi distribuirea acestuia în rândul personalului SPO vizat de intervenţia de instruire;
 • Colectarea răspunsurilor;
 • Proiectarea analizei asupra interacţiunii personalului SPO cu grupurile ţintă;
 • Centralizarea şi analiza chestionarelor de analiză;
 • Realizarea a patru focus grupuri la nivelul fiecărui SPO partener;
 • Întocmirea raportului de analiză a nevoilor de instruire.

A.4 Organizarea şi desfăşurarea cursurilor de instruire – în cadrul acestei activităţi se vor desfăşura cursurile pentru care se prevede certificarea competenţelor dobandite:

 • Curs manager proiect
 • Curs expert achiziţii publice
 • Curs agent ocupare
 • Curs analist piaţa muncii
 • Curs mediator social
 • Curs de comunicare

A.5 Schimb de experienţe pe tema dezvoltării resurselor umane din cadrul SPO – acoperă întreaga gama de activităţi ce vor fi în sarcina partenerilor transnaţionali, legate de completarea instruirii realizate în România prin vizitele de studiu corelate cu fiecare tema abordată, urmate de întocmirea ghidurilor, testarea acestora şi întocmirea raportului aferent schimbului de experienţe pentru fiecare temă. Vizitele de studiu reprezintă o completare „practică” la sesiunile de instruire tradiţionale desfăşurate în România:

 • Schimb de experienţe pe tema managementului performanţei şi organizaţional;
 • Schimb de experienţe pe tema managementului achiziţiilor în cadrul organizaţiilor publice şi în cadrul gestionării fondurilor europene;
 • Schimb de experienţe asupra metodologiilor inovatoare de personalizare a serviciilor de ocupare;
 • Schimb de experienţe pe tema prognozei pieţei muncii;
 • Schimb de experienţe pe tema noilor regulamentelor europene.

A.6 Elaborarea strategiei de instruire pe termen scurt şi mediu a personalului din cele patru agenţii partenere – în urma realizării activităţilor de instruire şi a schimbului de experienţe, vor putea fi identificate nevoi de instruire ulterioare, precum şi o abordare, o metodologie şi o strategie de formare a personalului propriu personalizată în funcţie de agenţie şi agreată cu fiecare parte. Odată agreată structura strategiilor, sunt definite obiectivele de învăţare, strategia şi măsurile vizate pe termen mediu şi scurt (2-5 ani), astfel încât rezultatele proiectului să aibă o continuitate în timp, inclusiv din punctul de vedere al abordării metodologice şi al structurii parteneriale:

 • Agrearea asupra conţinutului strategiei şi consultarea părţilor interesate pe parcursul redactării;
 • Realizarea strategiilor de instruire.

A.7 Diseminarea asupra rezultatelor proiectului – se va implementa pe întreaga durată a proiectului, asigurând transferabilitatea rezultatelor către alte grupuri ţintă (ex. funcţionari publici) şi alte contexte similare (alte AJOFM-uri) sau diferite (alte instituţii publice), în special în ceea ce priveşte procesul de lucru şi abordarea adoptată:

 • Realizarea şi diseminarea broşurii asupra proiectului;
 • Realizarea şi diseminarea de newslettere asupra proiectului;
 • Organizarea evenimentelor de informare şi diseminare asupra proiectului.

Stadiul derulării activităţilor

În cadrul activităţii de informare, în data de 23 iulie 2015 la Pitești a avut loc conferința de încheiere a Proiectului. În cadrul acestui eveniment, după cele 18 luni de implementare, începând cu februarie 2014, echipa proiectului a tras concluziile acestui amplu demers derulat cu succes şi a prezentat rezultatele obţinute. Activitatea de informare a demarat pe 25 februarie 2014, dată la care a fost organizată conferinţa de lansare a proiectului, la Piteşti. Au fost elaborate materialele de informare şi publicitate ale proiectului. A fost creat website-ul interactiv al proiectului şi pagina de facebook. Au fost elaborate strategia şi conceptul creativ al campaniei de comunicare.

De asemenea, au fost finalizate cu succes achiziţiile pentru diferitele activităţi ale proiectului.

În luna mai 2014, a fost încheiat un protocol de colaborare cu AJOFM Călăraşi, care a devenit partener asociat în proiect, în vederea susţinerii modernizării serviciului public de ocupare, carea are ca scop creșterea nivelului de competențe profesioanle ale personalului SPO, prin formarea profesională specifică. Noul partener din Călărași va implica în proiect personalul propriu, care va participa la cursurile organizate.

În ceea ce priveşte analiza nevoilor de instruire, au fost realizate şi completate de către personalul agenţiilor implicate chestionarele de analiză a nevoilor pentru toate cursurile prevăzute în proiect şi s-au centralizat rezultatele acestora. De asemenea, în luna iulie 2014 au fost organizate cele patru focus grupuri Ia nivelul fiecărei instituţii partenere, fiind realizat raportul de analiză a nevoilor de instruire.

La începutul lunii august 2014, s-au desfăşurat primele patru seminarii regionale de diseminare în toate judeţele partenere ale proiectului – prima serie din cele 12 seminarii de acest gen organizate în perioada de implementare, corelat cu stadiul de derulare al activităţilor şi necesităţile de diseminare a informaţiilor rezultate.

Până în prezent s-au derulat deja în localitatea Bran, judeţul Braşov, cursurile de manager de proiect (în luna iulie 2014) şi cel de expert achiziţii publice (în luna septembrie 2014) care au avut ca şi cursanţi personalul SPO din cadrul AJOFM Argeş, AJOFM Constanţa, AJOFM Dâmboviţa şi AJOFM Prahova. În urma susţinerii examenelor de absolvire, rata de promovabilitate a fost de 100%, iar cursurile s-au finalizat cu obţinerea de certificări acreditate.

În perioadele 20-25 octombrie 2014 și 3-8 noiembrie 2014 s-au derulat cele două cursuri de specializare mediator social, în cadrul activității A.4 Organizarea și desfășurarea cursurilor de instruire. Cursurile au fost organizate de către AJOFM Constanța (Partener 1) și AJOFM Prahova (Partener 3). La cursuri a participat personalul SPO din cadrul AJOFM Argeș,  AJOFM Prahova, AJOFM Constanța, AJOFM Dâmbovița și AJOFM Călărași ca partener asociat. Cursurile de specializare au avut o durată de 40 ore și au fost finalizate cu obținerea unor diplome cu recunoaștere națională, fiind autorizate ANC. Rata de promovabilitate a fost de 100%.

Până în prezent, în cadrul proiectului s-au derulat 3 cursuri de specializare dedicate agenților de ocupare. Cele trei cursuri s-au desfășurat în luna noiembrie 2011, astfel: două cursuri în perioada 17-22 noiembrie 2014 și respectiv un curs în perioada 24-29 noiembrie 2014. La cursuri a participat personalul SPO din cadrul AJOFM Argeș,  AJOFM Prahova, AJOFM Constanța, AJOFM Dâmbovița și AJOFM Călărași ca partener asociat. Cursurile de specializare au avut o durată de 40 ore și au fost finalizate cu obținerea unor diplome cu recunoaștere națională, fiind autorizate ANC. Rata de promovabilitate a fost de 100%. În cadrul activității A.4 Organizarea și desfășurarea cursurilor de instruire se regăsește un total de cinci cursuri dedicate agenților de ocupare, ultimele două cursuri urmând a fi organizate în perioada decembrie 2014 – ianuarie 2015. Cele cinci cursuri sunt organizate de către toate Agențiile Județene partenere în proiect.

În ceea ce privește Activitatea A.5 Schimb de experienţe pe tema dezvoltării resurselor umane din cadrul SPO, în perioada septembrie-noiembrie 2014 au fost organizate două vizite de studiu în Italia (Roma și Perugia). Prima vizită a fost dedicată managementul proiectului și managementul performanței și s-a derulat în perioada 21-26 septembrie 2014. Cea de-a doua vizită, pe tema managementului achiziţiilor în cadrul organizaţiilor publice şi în cadrul gestionării fondurilor europene, a fost organizată în perioada 16-21 noiembrie 2014.

În perioada 7-12 decembrie 2014 a fost organizat un curs de specializare cu tematica analist piața muncii. Cursul a fost organizat la Bran, județul Brașov.  Acesta a avut o durată de 40 ore iar grupul țintă  asumat prin proiect a fost de 14 persoane și fiind constituit din personalul SPO din cadrul AJOFM Argeș, AJOFM Constanța, AJOFM Dâmbovița, AJOFM Prahova și AJOFM Călărași. În urma susținerii examenului de absolvire, în data de 12 decembrie 2014, rata de promovabilitate a fost de 100%.

În perioadele 7-12 decembrie 2014, respectiv 19-24 ianuarie 2015 au avut loc ultimele două cursuri de specializare cu tematica agent de ocupare. La cursuri a participat personalul SPO din cadrul AJOFM Argeș,  AJOFM Prahova, AJOFM Constanța, AJOFM Dâmbovița și AJOFM Călărași ca partener asociat. Cursurile de specializare au avut o durată de 40 ore și au fost finalizate cu obținerea unor diplome cu recunoaștere națională, fiind autorizate ANC. Rata de promovabilitate a fost de 100%.

În luna ianuarie 2015 au fost organizate ultimele două cursuri din cadrul Activității A4. Organizarea și desfășurarea cursurilor de instruire, respectiv două cursuri de comunicare. Cursurile s-au desfășurat la Sinaia, în perioadele 19-24 ianuarie 2015 și 26-31 ianuarie 2015. Acestea au avut o durată de 40 ore iar grupul țintă  asumat prin proiect constituit din personalul SPO din cadrul AJOFM Argeș, AJOFM Constanța, AJOFM Dâmbovița, AJOFM Prahova și AJOFM Călărași. În urma susținerii examenului de absolvire, rata de promovabilitate a fost de 100%.

În semestrul al doilea de proiect, perioada august 2014 – ianuarie 2015, a fost încheiată Activitatea A3. Analiza nevoilor de instruire, finalizată cu elaborarea  Raportului  final al nevoilor de instruire.

Această activitate s-a realizat în două etape: prima etapă a vizat temele legate de managementul organizațional, al performanței și de gestionare a achizițiilor publice și a riscurilor, iar a doua etapă s-a referit în mod aprofundat la analiza nevoilor de instruire legate de comunicarea cu grupurile țintă.

Astfel, prima etapă de analiză a fost premergătoare organizării cursurilor de manager de proiect și expert achiziții publice, în vreme ce a doua etapă, derulată pe parcursul a 6 luni (incluzând și organizarea celor patru focus grupuri la nivel județean), a precedat organizarea cursurilor pe temele legate de comunicarea cu grupurile țintă și livrarea serviciilor de ocupare. Ambele etape au fost și sunt utilizate pentru îndrumarea formatorilor în ceea ce privește subiectele necesar a fi aprofundate în cadrul instruirii, precum și pentru organizarea vizitelor de studiu.

Tot în semestrul al doilea de proiect, perioada august 2014 – ianuarie 2015, a fost încheiată Activitatea A4. Organizarea și desfășurarea cursurilor de instruire, prin organizarea a 12 cursuri de specializare dedicate grupului țintă, fiind astfel realizat indicatorul cu privire la grupul țintă al proiectului – 186 de persoane instruite. Cele 12 Cursuri de specializare au avut o durată de 40 ore și au fost finalizate cu obținerea unor diplome cu recunoaștere națională, fiind autorizate ANC. Rata de promovabilitate a fost de 100%.

În perioada 1-6 februarie 2015 a fost organizată cea de-a treia vizită de studiu în Italia, activitate dedicată schimbului de experiențe  asupra metodologiilor inovatoare de personalizare a serviciilor de ocupare, în cadrul activității A.5 Schimb de experienţe pe tema dezvoltării resurselor umane din cadrul SPO. La vizita de studiu au participat 10 reprezentanți ai grupului țintă, ce au putut beneficia de exemple de bune practici din partea următoarelor instituții: Agenzia Umbria Ricerche, Provincia Perugia, Unioncamere / Camera de Comert din Terni, Isfol – Institutul pentru Dezvoltarea Formării Profesionale a Forţei de Muncă, Confcommercio (Departamentul Studii)/ IF Italia Forma.

În zilele de 17, 18, 26 şi 27 februarie 2015, s-au desfăşurat cele patru seminarii regionale intermediare de diseminare în cadrul proiectului „Competenţe şi Servicii Pentru Europa 2020 PES.EU2020”. Evenimentele au reprezentat cea de-a doua serie din cele 12 seminarii de acest gen organizate în perioada de implementare, corelat cu stadiul de derulare al activităţilor şi necesităţile de diseminare a informaţiilor rezultate. Evenimentele au reunit reprezentanţii serviciilor SPO, autorităţilor publice locale, angajatorilor, patronatelor şi sindicatelor, partenerilor sociali şi ONG-urilor la nivel judeţean.

În perioada 1-6 martie 2015 a fost organizată cea de-a patra vizită de studiu în Italia, activitate dedicată schimbului de experiențe  pe tema prognozei pieței muncii, în cadrul activității A.5 Schimb de experienţe pe tema dezvoltării resurselor umane din cadrul SPO. La vizita de studiu ne-am bucurat de participarea a 20 de persoane, ce au vizitat instituții cu experiență în domeniu, și anume: Centrul SAL („Servizi di Accompagmaneto al Lavoro”) al Primăriei Perugia, Centrul public de ocupare Perugia („Centro per l’Impiego di Perugia”), Porta Futuro, Agenție de ocupare aferenta Orașului Metropolitan Roma și, nu în ultimul rând, ISFOL – Institutul National pentru Formarea Profesionala a Lucrătorilor.

Tot în luna martie, mai precis în perioada 9-13 martie 2015 a fost organizată ultima vizită de studiu în Italia, activitate dedicată schimbului de experiențe  pe tema noilor regulamente europene.

De informațiile dobândite în această vizită de studiu au beneficiat 20 de reprezentanți ai grupului țintă, vizitând următoarele organizații: SFCU, Sistemi Formativi Confindustria Umbria, s.c.a.r.l., Perugia, Villa Umbra, Perugia (şcoala de formare a administraţiei publice din Regiunea Umbria), ISFOL, Institutul pentru Instruirea Profesională a Lucrătorilor (entitate de cercetare subordonată Ministerului Muncii din Italia), Roma și ISFOL – Agentia Nationala ERASMUS PLUS.

În cadrul Activității 5, Schimb de experiențe pe tema dezvoltării resurselor umane din cadrul SPO, au fost elaborate cele cinci ghiduri aferente vizitelor de studiu derulate cu succes în Italia.

Implementarea schimbului de experiențe pe tema dezvoltării resurselor umane din cadrul SPO acoperă o întreagă gamă de activități, derulate cu succes de către partenerii transnaționali. Printre aceste activități, o categorie extrem de importantă este legată de întocmirea ghidurilor post-vizită, testarea acestora și întocmirea unui raport aferent schimbului de experiențe pentru fiecare dintre cele cinci teme: managementul performanței și organizațional, achiziții în cadrul organizațiilor publice și în cadrul gestionării fondurilor europene, metodologii inovatoare de personalizare a serviciilor de ocupare, analiza pieței muncii, dar și noi regulamente europene.

În perioada februarie – mai 2015 ghidurile au fost transmise grupului țintă pentru a fi analizate și “experimentate”, în sensul aplicării unor instrumente furnizate în cadrul acestora în scopul asigurării utilității acestora pentru îmbunătățirea proceselor de lucru și serviciilor oferite de SPO.  Monitorizarea experimentării ghidurilor a fost realizată prin două instrumente principale: administrarea unor chestionare de evaluare pe parcurs și realizarea două sesiuni de monitorizare (17 aprilie si 18-19 mai 2015), cu participarea coordonatorilor agențiilor implicate în proiect și a experților transnaționali implicați în redactarea acestora. Rezultatele monitorizării au fost utilizate pentru completarea ghidurilor operaționale, această etapă fiind încă în curs de finalizare.

Între 7 și 10 iulie 2015, s-au desfăşurat ultimele patru seminarii regionale intermediare de diseminare în cadrul proiectului „Competenţe şi Servicii Pentru Europa 2020 PES.EU2020”. Evenimentele au reprezentat cea de-a treia și ultima serie din cele 12 seminarii de acest gen organizate în perioada de implementare, corelat cu stadiul de derulare al activităţilor şi necesităţile de diseminare a informaţiilor rezultate. Evenimentele au reunit reprezentanţii serviciilor SPO, autorităţilor publice locale, angajatorilor, patronatelor şi sindicatelor, partenerilor sociali şi ONG-urilor la nivel judeţean.


Proiectul „Competenţe şi Servicii Pentru Europa 2020 PES.EU2020” POSDRU/124/4.2/S/132177
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.